Сфери на дейност

Ето защо, нашият екип полага особена грижа да подготви правилните за Вас споразумения, съобразени с Вашия сектор на дейност и с нуждите на Вашето дружество. Заедно с Вас, ние дефинираме важните точки, следим за изпълнението на договори, предприемаме действия за обезщетяване на вреди. Ние създаваме договорната сигурност и предвидимост, така необходими на Вашия бизнес. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Търговски договори за различни сектори на бизнеса
 • Учредяване на обезпечения и договорни гаранции
 • Данъчно планиране и спазване на регулаторни изисквания
 • Правна помощ във връзка с осигуряване на финансиране
 • Предварително проучване на търговски партньори и имуществено състояние
 • Анализ на договорни рискове
 • Съдействие при преговори
 • Договорни изменения и анекси
 • Договорни нарушения (принудително изпълнение, обезщетения)
 • Реализиране на обезпечения и събиране на дълг
 • Услуги на депозитар по Закона за особените залози
 • Извънсъдебни споразумения
 • Процесуално представителство по търговски спорове и арбитражи
 • И множество други услуги …

Разрастването на дружеството може също така да бъде съпътствано от множество дружествени промени, преобразувания, вливания и сливания, отделяне и разделяне или реструктуриране на бизнеса. Нашият екип се стреми да Ви осигури правните съвети, от които имате нужда, за да направите ефективните избори. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Учредяване и регистрация на дружества, джоин венчъри, консорциуми и др.
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Консултиране на органите на управление на дружеството и анализ на рискове
 • Изготвяне на търговски книжа и представителство пред Търговски регистър и РЮЛНЦ.
 • Изменения на дружествения капитал
 • Корпоративни преобразувания, вливания и сливания, отделяне и разделяне и др.
 • Дю дилижанс, предхождащ корпоративни преобразувания
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Членски права на съдружниците/акционерите
 • Прекратяване и ликвидация на дружества
 • Търговска несъстоятелност
 • И множество други услуги …

От друга страна, оздравяване на длъжника може да бъде най-доброто решение и за двете страни в производството, кредиторите и длъжника. Нашият екип осигурява цялостно представителство на кредитори в производството. С финансова визия, ние се стремим да намерим бизнес ориентирани решения за събиране на дълга и за оздравяване на предприятието. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Представителство по дела за откриване на производства по несъстоятелност
 • Извънсъдебни преговори и споразумения
 • Представителство в производства по стабилизация и планове за стабилизация
 • Проучване на активите на длъжника
 • Предявяване на вземанията в производството
 • Представителство на кредитори в събранията на кредиторите
 • Процесуално представителство на синдици по съдебни дела
 • Отменителни искове
 • Представителство при разпределяне на суми в полза на кредитори
 • Оздравителни планове
 • Надзор за изпълнение на оздравителни планове
 • И множество други услуги …
Към страницата Синдик

Ние предприемаме необходимите действия за регистрация на национални и международни марки и марки на Европейския съюз. Ние Ви съдействаме да упралявате и комерсиализирате Вашата марка. Ние сме до Вас при оценка на стойността й, при уговаряне на условията за лицензиране, при мониторинг и действия срещу нарушители. Нашият екип обхваща също така защита на промишлени дизайни, авторско право, ноу-хау, фирмена информация и патенти. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Регистрация на национални и международни марки и марки на ЕС
 • Предварителни проучвания
 • Лицензии на търговски марки
 • Опозиции срещу регистрация на марки (национални, марки на ЕС)
 • Искания за отмяна или заличаване на марки
 • Мониторинг на търговски марки
 • Действия срещу нарушители (обезщетения, нелоялна конкуренция, установяване и преустановяване на нарушения и др.)
 • Мерки за граничен контрол
 • Подновяване на търговски марки
 • Франчайзинг и ноу-хау
 • Регистрация на промишлени дизайни, лицензии, подновявания, действия срещу нарушители, заличаване
 • Регистрация и защита на домейни
 • Авторско право и договори
 • Патенти на изобретения и промишлени дизайни
 • И множество други услуги …
Към страницата

Ето защо, нашите адвокати процедират чрез множество инструменти, както чрез съдебни действия, искове, заповеди за изпълнение, така и чрез извънсъдебни действия, за събиране на дълга. Ние Ви консултираме в случай на предоговаряне на задължения или предприемаме действия за принудително изпълнение. Нашият екип прави проучвания на имущественото състояние на длъжника, предприема действия за съдебно обезпечаване на задълженията. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Извънсъдебни действия за събиране на вземания
 • Извънсъдебни споразумения
 • Проучване на активите на длъжника
 • Реструктуриране на дълг и учредяване на обезпечения или гаранции
 • Изпълнение върху обезпечения
 • Съдебни действия за събиране на дълг
 • Заповедни производства (бързи производства)
 • Съдебни обезпечения на дълга
 • Принудително изпълнение
 • Представителство в производства по несъстоятелност
 • И множество други услуги …

Ние предприемаме необходимите проверки и правни действия преди осъществяване на сделката, снабдяваме се с документи, съдействаме Ви при преговори. Нашият опит Ви осигурява необходимото спокойствие. Предлагаме правно консултиране във връзка с финансиране на покупката. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Необходимите проверки и правни действия преди осъществяване на покупко-продажбата
 • Договори за покупко-продажба
 • Предварителни договори
 • Договори за наем
 • Съдействие при преговори
 • Представителство пред административни органи
 • Представителство пред нотариуси
 • Правно консултиране във връзка с финансиране на покупката
 • Учредяване на обезпечение (договорни ипотеки)
 • Данъчно планиране
 • И множество други услуги …

Нашият екип е на Ваша страна, за да Ви консултира или за да предприеме необходимите действия, които да Ви позволят да навлезете на нов пазар или да предлагате Вашите услуги и стоки при лоялна конкуренция. Ние предприемаме правните стъпки, за да принудим Вашите конкуренти да спазват конкурентните правила. Така целим да защитим Вашата търговска дейност и да подпомогнем нейното развитие. Можете да намерите по-долу някои от основните точки

 • Процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията
 • Извънсъдебни преговори
 • Съдебни действия за установяване и преустановяване на нарушения
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Нелоялна конкуренция (увреждане на търговско име, въвеждане в заблуждение, имитация и др.)
 • Антиконкурентни практики (забранени споразумения, съгласувани практики, злоупотреба с монополно или господстващо положение и др.)
 • Концентрации
 • Обжалване на актове по обществени поръчки или концесии
 • Действия срещу нарушители на марки и промишлени дизайни
 • Имитация на домейни
 • И множество други услуги …

Ето защо, нашият екип предоставя постоянна правна помощ на множество бизнеси в различни сектори. Ние съблюдаваме нормативната рамка, приложима към дейността Ви. Ние Ви консултираме във връзка с Вашите търговски операции, ние Ви представляваме пред администрации, ние Ви информираме за промени на законовите изисквания. Ние Ви съдействаме да започнете Вашия бизнес или при корпоративни преобразувания или просто за нуждите на ежедневната търговска дейност.

Ние предприемаме предварително задълбочено проучване и анализ на случая, предхождащи съдебните действия. Това ни позволява да направим оценка на шансовете за успех предварително, която да Ви послужи при вземане на Вашето решение. Ние Ви предоставяме отчет за всяко съществено развитие на делото, за да разполагате с цялостната визия. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Цялостно процесуално представителство пред всички съдебни инстанции (апелативни и върховни съдилища)
 • Богат опит по търговски спорове (търговски дела, договорно право и нарушения, събиране на вземания, интелектуална собственост и нарушения, търговска несъстоятелност и др.)
 • Процесуално представителство пред арбитражи
 • Процесуално представителство пред регулаторни органи (Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите и др.)
 • Съдебно обжалване на данъчни и административни санкции (вкл. санкции за нарушение на конкурентно право, право на потребителите, строителни актове, данъчни актове и тн.)
 • Обжалване на административни решения
 • Представителство пред административни органи (НАП, общинска администрация и др.)
 • Инициране на заповедни производства
 • Принудително изпълнение
 • Алтернативни способи за решаване на спора и споразумения
 • И множество други услуги …

От първите стъпки на регистриране на дружество към всички стъпки след това, свързани със спазване на регулаторните изисквания, договорните отношения с Вашите партньори, придобиване или наемане на недвижими обекти за дружествената дейност, както и трудовоправните отношения с работниците. Ще се радваме да Ви придружим в процеса на развитие на Вашите бизнес проекти в България и да Ви консултираме на текуща база за действащото българско право. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Регистрация на дружества и клонове
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Търговски договори
 • Финансови договори
 • Договори за придобиване или наемане на недвижими имоти
 • Трудови договори
 • Защита на търговски бранд (регистрация на търговски марки и закрила)
 • Данъчно планиране
 • И множество други услуги …

Нашият поглед върху множество области на правото ни позволява да Ви окажем цялостно правно съдействие, включващо аспекти като Дружествено право, Търговия и договори, Спазване на регулаторните изисквания, Интелектуална собственост, Недвижими имоти, Трудово право, Финансиране на проекти и обезпечения.

Ето защо, ние предлагаме цялостно правно обслужване на нашите клиенти в тази област. Спазване на законовите изисквания се доказва чрез изготвена документация за защита на личните данни. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Изготвяне на вътрешни политики за защита на личните данни
 • Изготвяне на документация във връзка с правата на субектите на лични данни
 • Изготвяне на политики при нарушения на сигурността на личните данни
 • Изготвяне на оценка на въздействието върху защитата на данните
 • Изготвяне на задължителни фирмени правила
 • Трансфери на лични данни в и извън ЕС
 • Услуги на длъжностно лице по защита на данните
 • Инструктиране на служители, обработващи лични данни
 • Уебсайт политики
 • Преглед на договори
 • И множество други услуги …

Нашият поглед върху множество области на правото включва Спазване на регулаторните изисквания, Договори, Трудово право.

Ние Ви консултираме във връзка с финансирането на проекта. Ние Ви съдействаме за получаване на разрешение за строеж. Ние подготвяме необходимите договори с изпълнителя на строежа и другите участници в строителния процес. Ние Ви съдействаме за получаване на разрешение за ползване. Да видим Вашия проект реализиран, това ни доставя чувство за добре свършена работа. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Необходимите проверки и правни действия преди придобиване на право на собственост или право на строеж
 • Договори за покупко-продажба, предварителни договори, наеми
 • Правни консултации във връзка с финансирането на проекта
 • Учредяване на обезпечения и гаранции
 • Данъчно планиране
 • Договори с различните участници в строителния процес
 • Съдействие за получаване на строителни разрешителни (разрешение за строеж, разрешение за ползване, промяна на статута на земя и др.)
 • Обжалване на административни актове и санкции
 • И множество други услуги …

Предлагаме цялостно съдействие на участниците. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Преглед на тръжна документация
 • Съдействие при подготовка на документи за участие
 • Учредяване на консорциуми
 • Данъчно планиране
 • Обжалване на решения в процедурите
 • Консултации във връзка с изпълнение на сключените договори
 • И множество други услуги …

Нашият поглед върху множество области на правото включва аспекти като Спазване на регилаторни изисквания, Дружествено право, Чуждестранни инвестиции, Финансиране на проекти&обезпечения, Данъци.

Ние подготвяме трудови договори и изменения и следим за тяхното правилно изпълнение от служителите. Ние Ви съдействаме за законосъобразното прекратяване на трудови договори. Ние подпогаме дружества при масови уволнения или при преструктуриране на предприятието. Ние представляваме както дружества, така и физически лица, по трудови дела. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Изготвяне на трудови договори
 • Изменение на трудови договори и трудова дисциплина
 • Прекратяване на трудови договори
 • Консултации във връзка с преструктуриране на предприятието и ефектите върху трудовите договори ( вкл. при дружествени преобразувания)
 • Масови уволнения
 • Трудови дела
 • И множество други услуги …

Финансовите споразумения трябва да бъдат внимателно прегледани и договорени. Ние съветваме както кредитодатели, осигуряващи финансирането, така и кредитополучатели. Нашият екип съдейства в множество различни опции за финансиране. Може да видите по- долу някои от нашите услуги:

 • Финансови договори
 • Реструктуриране на дълг
 • Ипотеки и залози
 • Особени залози
 • Банкови гаранции и кредитни писма
 • Поръчителство
 • Увеличаване на дружествен капитал
 • Изпълнение върху обезпечения
 • Услуги на депозитар по Закона за особените залози
 • Данъчно планиране
 • И множество други услуги …

Нашият поглед върху множество области на правото ни позволява да предложим цялостно правно обслужване, включващо аспекти като Недвижими имоти, Дружествено право, Данъци.

Нашият опит ни позволява също така да консултираме и представляваме клиенти пред митническите органи. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Данъчни консултации
 • Обжалване на ревизионни актове
 • Данъчно планиране
 • Консултации в областта на митническото право
 • Представителство пред митнически органи
 • Обжалване на наказателни постановления

Нашият поглед върху множество области на правото включва аспекти като Спазване на регилаторни изисквания, Търговия&договори, Дружествено право, Недвижими имоти, Чуждестранни инвестиции, Финансиране на проекти&обезпечения.

Ето защо, нашият екип полага особена грижа да подготви правилните за Вас споразумения, съобразени с Вашия сектор на дейност и с нуждите на Вашето дружество. Заедно с Вас, ние дефинираме важните точки, следим за изпълнението на договори, предприемаме действия за обезщетяване на вреди. Ние създаваме договорната сигурност и предвидимост, така необходими на Вашия бизнес. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Търговски договори за различни сектори на бизнеса
 • Учредяване на обезпечения и договорни гаранции
 • Данъчно планиране и спазване на регулаторни изисквания
 • Правна помощ във връзка с осигуряване на финансиране
 • Предварително проучване на търговски партнъори и имуществено състояние
 • Анализ на договорни рискове
 • Съдействие при преговори
 • Договорни изменения и анекси
 • Договорни нарушения (принудително изпълнение, обезщетения)
 • Реализиране на обезпечения и събиране на дълг
 • Услуги на депозитар по Закона за особените залози
 • Извънсъдебни споразумения
 • Процесуално представителство по търговски спорове и арбитражи

Разрастването на дружеството може също така да бъде съпътствано от множество дружествени промени, преобразувания, вливания и сливания, отделяне и разделяне или реструктуриране на бизнеса. Нашият екип се стреми да Ви осигури правните съвети, от които имате нужда, за да направите ефективните избори. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Учредяване и регистрация на дружества, джоинт венчъри, консорциуми и др
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Консултиране на органите на управление на дружеството и анализ на рискове
 • Изготвяне на търговски книжа и представителство пред Търговския регистър
 • Изменения на дружествения капитал
 • Корпоративни преобразувания, вливания и сливания, отделяне и разделяне и др.
 • Дю дилижанс, предхождащ корпоративни преобразувания
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Членски права на съдружниците/акционерите
 • Прекратяване и ликвидация на дружества
 • Търговска несъстоятелност
 • И множество други услуги …

От друга страна, оздравяване на длъжника може да бъде най-доброто решение и за двете страни в производството, кредиторите и длъжника. Нашият екип осигурява цялостно представителство на кредитори в производството. С финансова визия, ние се стремим да намерим бизнес ориентирани решения за събиране на дълга и за оздравяване на предприятието. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Представителство по дела за откриване на производства по несъстоятелност
 • Извънсъдебни преговори и споразумения
 • Представителство в производства по стабилизация и планове за стабилизация
 • Проучване на активите на длъжника
 • Предявяване на вземанията в производството
 • Представителство на кредитори в събранията на кредиторите
 • Процесуално представителство на синдици по съдебни дела
 • Отменителни искове
 • Представителство при разпределяне на суми в полза на кредитори
 • Оздравителни планове
 • Надзор за изпълнение на оздравителни планове
 • И множество други услуги …
към страницата

Ние предприемаме необходимите действия за регистрация на национални и международни марки и марки на Европейския съюз. Ние Ви съдействаме да упралявате и комерсиализирате Вашата марка. Ние сме до Вас при оценка на стойността й, при уговаряне на условията за лицензиране, при мониторинг и действия срещу нарушители. Нашият екип обхваща също така защита на промишлени дизайни, авторско право, ноу-хау, фирмена информация и патенти. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Регистрация на национални и международни марки и марки на ЕС
 • Предварителни проучвания
 • Лицензии на търговски марки
 • Опозиции срещу регистрация на марки (национални, марки на ЕС)
 • Искания за отмяна или заличаване на марки
 • Мониторинг на търговски марки
 • Действия срещу нарушители (обезщетения, нелоялна конкуренция, установяване и преустановяване на нарушения и др.)
 • Мерки за граничен контрол
 • Подновяване на търговски марки
 • Франчайзинг и ноу-хау
 • Регистрация на промишлени дизайни, лицензии, подновявания, действия срещу нарушители, заличаване
 • Регистрация и защита на домейни
 • Авторско право и договори
 • Патенти

Ето защо, нашите адвокати процедират чрез множество инструменти, както чрез съдебни действия, искове, заповеди за изпълнение, така и чрез извънсъдебни действия за събиране на дълга. Ние Ви консултираме в случай на предоговаряне на задължения или предприемаме действия за принудително изпълнение. Нашият екип прави проучвания на имущественото състояние на длъжника, предприема действия за съдебно обезпечаване на задълженията. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Извънсъдебни действия за събиране на вземания
 • Извънсъдебни споразумения
 • Проучване на активите на длъжника
 • Реструктуриране на дълг и учредяване на обезпечения или гаранции
 • Изпълнение върху обезпечения
 • Съдебни действия за събиране на дълг
 • Заповедни производства (бързи производства)
 • Съдебни обезпечения на дълга
 • Принудително изпълнение
 • Представителство в производства по несъстоятелност
 • И множество други услуги …

Ние предприемаме необходимите проверки и правни действия преди осъществяване на сделката, снабдяваме се с документи, съдействаме Ви при преговори. Нашият опит Ви осигурява необходимото спокойствие. Предлагаме правно консултиране във връзка с финансиране на покупката. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Необходимите проверки и правни действия преди осъществяване на покупко-продажбата
 • Договори за покупко-продажба
 • Предварителни договори
 • Договори за наем
 • Съдействие при преговори
 • Представителство пред административни органи
 • Представителство пред нотариуси
 • Правно консултиране във връзка с финансиране на покупката
 • Учредяване на обезпечение (договорни ипотеки)
 • Данъчно планиране
 • И множество други услуги …

Нашият екип е на Ваша страна, за да Ви консултира или за да предприеме необходимите действия, които да Ви позволят да навлезете на нов пазар или да предлагате Вашите услуги и стоки при лоялна конкуренция. Ние предприемаме правните стъпки, за да принудим Вашите конкуренти да спазват конкурентните правила. Така целим да защитим Вашата търговска дейност и да подпомогнем нейното развитие. Можете да намерите по-долу някои от основните точки

 • Процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията
 • Извънсъдебни преговори
 • Съдебни действия за установяване и преустановяване на нарушения
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Нелоялна конкуренция (увреждане на търговско име, въвеждане в заблуждение, имитация и др.)
 • Антиконкурентни практики (забранени споразумения, съгласувани практики, злоупотреба с монополно или господстващо положение и др.)
 • Концентрации
 • Обжалване на актове по обществени поръчки или концесии
 • Действия срещу нарушители на марки и промишлени дизайни
 • Имитация на домейни
 • И множество други услуги …

Ето защо, нашият екип предоставя постоянна правна помощ на множество бизнеси в различни сектори. Ние съблюдаваме нормативната рамка, приложима към дейността Ви. Ние Ви консултираме във връзка с Вашите търговски операции, ние Ви представляваме пред администрации, ние Ви информираме за промени на законовите изисквания. Ние Ви съдействаме да започнете Вашия бизнес или при корпоративни преобразувания или просто за нуждите на ежедневната търговска дейност.

Ние предприемаме предварително задълбочено проучване и анализ на случая, предхождащи съдебните действия. Това ни позволява да направим оценка на шансовете за успех предварително, която да Ви послужи при вземане на Вашето решение. Ние Ви предоставяме отчет за всяко съществено развитие на делото, за да разполагате с цялостната визия. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Цялостно процесулано представителство пред всички съдебни инстанции (апелативни и върховни съдилища)
 • Богат опит по търговски спорове (търговски дела, договорно право и нарушения, събиране на вземания, интелектуална собственост и нарушения, търговска несъстоятелност и др.)
 • Процесуално представителство пред арбитражи
 • Процесуално представителство пред регулаторни органи (Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите и др.)
 • Съдебно обжалване на данъчни и административни санкции (вкл. санкции за нарушение на конкурентно право, право на потребителите, строителни актове, данъчни актове и тн.)
 • Обжалване на административни решения
 • Представителство пред административни органи (НАП, общинска администрация и др.)
 • Иницииране на заповедни производства
 • Принудително изпълнение
 • Алтернативни способи за решаване на спора и споразумения
 • И множество други услуги …

От първите стъпки на регистриране на дружество към всички стъпки след това, свързани със спазване на регулаторните изисквания, договорните отношения с Вашите партньори, придобиване или наемане на недвижими обекти за дружествената дейност, както и трудовоправните отношения с работниците. Ще се радваме да Ви придружим в процеса на развитие на Вашите бизнес проекти в България и да Ви консултираме на текуща база за действащото българско право. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Регистрация на дружества и клонове
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Търговски договори
 • Финансови договори
 • Договори за придобиване или наемане на недвижими имоти
 • Трудови договори
 • Защита на търговски бранд (регистрация на търговски марки и закрила)
 • Данъчно планиране
 • И множество други услуги …

Ето защо, ние предлагаме цялостно правно обслужване на нашите клиенти в тази област. Спазване на законовите изисквания се доказва чрез изготвена документация за защита на личните данни. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Изготвяне на вътрешни политики за защита на личните данни
 • Изготвяне на документация във връзка с правата на субектите на лични данни
 • Изготвяне на политики при нарушения на сигурността на личните данни
 • Изготвяне на оценка на въздействието върху защитата на данните
 • Изготвяне на задължителни фирмени правила
 • Трансфери на лични данни в и извън ЕС
 • Услуги на длъжностно лице по защита на данните
 • Инструктиране на служители, обработващи лични данни
 • Уебсайт политики
 • Преглед на договори
 • И множество други услуги …

Ние Ви консултираме във връзка с финансирането на проекта. Ние Ви съдействаме за получаване на разрешение за строеж. Ние подготвяме необходимите договори с изпълнителя на строежа и другите участници в строителния процес. Ние Ви съдействаме за получаване на разрешение за ползване. Да видим Вашият проект реализиран, това ни доставя чувство за добре свършена работа. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Необходимите проверки и правни действия преди придобиване на право на собственост или право на строеж
 • Договори за покупко-продажба, предварителни договори, наеми
 • Правни консултации във връзка с финансирането на проекта
 • Учредяване на обезпечения и гаранции
 • Данъчно планиране
 • Договори с различните участници в строителния процес
 • Съдействие за получаване на строителни разрешителни (разрешение за строеж, разрешение за ползване, промяна на статута на земя и др.)
 • Обжалване на административни актове и санкции.
 • И множество други услуги …

Предлагаме цялостно съдействие на участниците. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Преглед на тръжна документация
 • Съдействие при подготовка на документи за участие
 • Учредяване на консорциуми
 • Данъчно планиране
 • Обжалване на решения в процедурите
 • Консултации във връзка с изпълнение на сключените договори
 • И множество други услуги …

Ние подготвяме трудови договори и изменения и следим за тяхното правилно изпълнение от служителите. Ние Ви съдействаме за законосъобразното прекратяване на трудови договори. Ние подпогаме дружества при масови уволнения или при преструктуриране на предприятието. Ние представляваме както дружества, така и физически лица, по трудови дела. Можете да намерите по-долу някои от основните точки:

 • Изготвяне на трудови договори
 • Изменение на трудови договори и трудова дисциплина
 • Прекратяване на трудови договори
 • Консултации във връзка с преструктуриране на предприятието и ефектите върху трудовите договори ( вкл. при дружествени преобразувания)
 • Масови уволнения
 • Трудови дела
 • И множество други услуги …

Финансовите споразумения трябва да бъдат внимателно прегледани и договорени. Ние съветваме както кредитодатели, осигуряващи финансирането, така и кредитополучатели. Нашият екип съдейства в множество различни опции за финансиране. Може да видите по- долу някои от нашите услуги:

 • Финансови договори
 • Реструктуриране на дълг
 • Ипотеки и залози
 • Особени залози
 • Банкови гаранции и кредитни писма
 • Поръчителство
 • Увеличаване на дружествен капитал
 • Изпълнение върху обезпечения
 • Услуги на депозитар по Закона за особените залози
 • Данъчно планиране
 • И множество други услуги …

Нашият опит ни позволява също така да консултираме и представляваме клиенти пред митническите органи. Може да видите по-долу някои от нашите услуги:

 • Данъчни консултации
 • Обжалване на ревизионни актове
 • Данъчно планиране
 • Консултации в областта на митническото право
 • Представителство пред митнически органи
 • Обжалване на наказателни постановления
 • И множество други услуги …